ΠΟΣΟ & ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΔΩΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ

EUR

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΌΝΟΜΑ *

ΕΠΏΝΥΜΟ *

ΕΠΩΝΥΜΊΑ

ΘΈΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΊΑ

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ

EMAIL *

ΤΗΛΈΦΩΝΟ *

   

Επιθυμώ να δημοσιοποιηθεί η παραπάνω δωρεά με τα προσωπικά μου
στοιχεία στο website του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ελλάδα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δεσμεύομαι για την κατάθεση του παραπάνω ποσού δωρεάς μέσω τραπέζης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
ΠΟΣΟ
ΌΝΟΜΑ
ΕΠΏΝΥΜΟ
ΕΠΩΝΥΜΊΑ
ΘΈΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΊΑ
ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ
EMAIL
ΤΗΛΈΦΩΝΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επιθυμώ να δημοσιοποιηθεί η παραπάνω δωρεά με τα προσωπικά μου
στοιχεία στο website του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ελλάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *
Νέος κωδικός